Wanneer bent u eigenaar?

De leveringsakte (ook wel: transportakte genoemd) wordt opgemaakt op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. Wij nemen daarin alle bindende voorwaarden op die met de (ver)koop van het huis te maken hebben. Na het passeren van de akte (het ondertekenen door alle partijen en de notaris) wordt u officieel ingeschreven in het Kadaster als eigenaar.

Eigenaar wordt u niet zomaar. Allereerst gaan wij na of de verkoper ook daadwerkelijk als eigenaar in het Kadaster staat geregistreerd en of u bevoegd bent om te kopen. Bijvoorbeeld niet onder curatele staat. Verder onderzoeken wij of alle gegevens over het pand en het perceel goed zijn beschreven. Of er aan uw nieuwe eigendom ook verplichtingen vast zitten, bijvoorbeeld of u overpad over uw terrein moet verlenen aan uw buurman. Wij gaan ook na of de verkoper en u beiden voldoen aan de verplichtingen die u in de koopovereenkomst op u hebt genomen. Bijvoorbeeld dat de verkoper het huis zonder hypotheek of beslag aan u levert en of de koopsom met bijkomende kosten door uw bank of door u op tijd bij ons op de derdengeldenrekening gestort is.

Zodra u de leveringsakte hebt getekend, wordt hiervan door ons een afschrift bij het Kadaster ingeschreven en ontvangt u van ons een officieel eigendomsbewijs.


Splitsing in appartementsrechten

Onder een appartementsrecht wordt volgens de wet verstaan: een aandeel, (bijvoorbeeld één/dertigste) in een flatgebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het gebruik van een bepaalde flat in dat gebouw.
Iedere appartementseigenaar is dus voor een bepaald gedeelte eigenaar van het gehele gebouw en niet van een bepaalde flat.

Iedere eigenaar van een appartementsrecht is derhalve (mede)eigenaar van onroerend goed dat wettelijk geheel gelijk staat met een eigen woonhuis. Het appartementsrcht kan dan ook normaal met hypotheek worden belast. Omdat de appartementseigenaar van een gedeelte van het gehele gebouw eigenaar is, moet hij ook voor een gedeelte de lasten en onderhoudskosten van het gebouw dragen.

De splitsing van het gebouw met grond en verdere toebehoren moet bij notariële akte gebeuren. Die akte moet volgens de wet aan allerlei voorschriften voldoen.Één daarvan is dat bij de akte een tekening moet worden gevoegd waarop duidelijk is aangegeven uit welke flats het gebouw precies bestaat. In de akte van splitsing wordt vermeld tot welk appartementsrecht het gebruik van iedere flat behoort.

De gezamenlijke eigenaars zijn lid van de vereniging van eigenaars.Deze vereniging heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars te behartigen. Tot de vergadering van de vereniging heeft iedere eigenaar toegang. Hij kan er het woord voeren en zijn stemrecht uitoefenen.
Hoeveel stemmen de eigenaar van het appartementsrecht kan uitbrengen is opgenomen in de akte van splitsing. Het kan dus zo zijn dat de eigenaars niet allemaal dezelfde hoeveelheid stemmen kan uitbrengen.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.